Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Govern local -> Organització administrativa -> Departament Benestar Social

Padró Habitants

Tornar Imprimir

 

El Padró Municipal d'Habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Els seus dades constituïxen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en el mateix. Les certificacions que de tals dades s'expedisquen tindran caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius. Tota persona que visca en Espanya està obligada a inscriure's en el padró del municipi en què residisca habitualment. Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el que habite més temps a l'any. Este tràmit han de realitzar-ho les persones que decidisquen fixar el seu domicili en el municipi de Benifaió procedents d'altres municipis o de l'estranger. En el cas de canvi domicili, ho realitzarà qualsevol persona que decidisca canviar el seu domicili dins del municipi de Benifaió.

NORMATIVA

Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals (Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol).
Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000.

REQUISITS

Personar-se els majors d'edat en les oficines proveïts del DNI o document que li substituïsca, per a firmar el full d'inscripció padronal, declarant al funcionari actuant el municipi de procedència.
Autorització de l'interessat/s perquè una altra persona realitze la gestió en nom seu, adjuntant original o còpia compulsada del DNI, o Targeta de Residència, d'autoritzat i autoritzant.

DOCUMENTS QUE ACREDITEN LA IDENTITAT

Per a espanyols: DNI. 
Per a estrangers comunitaris: Passaport o Targeta de Residència en vigor i Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers.
Per a estrangers no comunitaris: Passaport o Targeta de Residència en vigor.
Llibre de Família, si s'empadrona algun menor d'edat.

Informació de contacte:

2a Planta Ajuntament Benifaió
Pl/ Major, 15
46450 - Benifaió
Tel. 96 178 10 19 - Fax: 96 179 41 38
Horari: de dilluns a divendres: de 9 a 14 h.

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

2.03-Instància Alta i Canvi Domicili Padró Municipal Habitants
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es