Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Recaptació -> Procediment Recaptatori

Procedimient recaptatori

Tornar Imprimir


El procediment de recaptació dels tributs locals està regulat de forma molt concreta en el Reglament General de Recaptació així com en la Llei General Tributària (LGT).

Les següents explicacions són de caràcter general. Per a un coneixement més concret del tema, accediu a la normativa reguladora indicada.

Terminis de pagament de tributs periòdics i no periòdics

Els tributs de cobrament periòdic són: l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), així com determinades taxes que s'han de pagar cada any en el període de pagament voluntari, segons consta en el calendari fiscal aprovat per l'ajuntament de Benifaió.

Els tributs de cobrament periòdic no requereixen notificació individual.

Les altres liquidacions es notifiquen individualment i s'han de pagar en les dates que s'assenyalen en la notificació.

Les quotes no satisfetes en el període voluntari es veuran incrementades amb recàrrec i interessos de demora.

Recàrrecs

Quan no se satisfà un deute dins els terminis indicats s'ha de pagar el recàrrec previst a l'article 28 de la Llei general tributària.

El recàrrec és del 5 per cent si es paga abans que sigui notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la Llei general tributària

Si el pagament del deute es realitza després d'haver-se notificat la provisió de constrenyiment, s'haurà d'abonar un recàrrec del 20 per cent, més els interesos de demora generats des del dia següent al de la finalització del període voluntari.

Import dels interessos de demora

Les quanties degudes produiran interessos de demora des de l'endemà del venciment del deute en període voluntari i fins a la data de l'ingrés.

Els interessos es determinaran tenint en compte els tipus vigents al llarg del període.

El tipus d'interès serà el de demora d'acord amb el que estableix l'article 10 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l'article 26 de la Llei general tributària.

Els tipus d'interès de demora dels últims exercicis han estat:

Any 2003: 5,5 %
Any 2004: 4,75%
Any 2005: 5%
Any 2006: 5%
Any 2007: 6,25%
Any 2008: 7%
Any 2009: 7% (a partir de l'1 d'abril s'aplica el 5% per R.D.L. 3/2009 de 27 de març)
Any 2010: 5%

Presentació de declaracions o autoliquidacions fora de termini

Quan les declaracions o autoliquidacions es presenten fora dels terminis legals, sense requeriment previ, s'han de satisfer els recàrrecs previstos a l'article 27 de la Llei general tributària.

Les quanties són les següents:

1.Si l'ingrés o la declaració s'efectua dins dels 3, 6 o 12 mesos següents a la conclusió del termini voluntari, s'aplicarà un recàrrec del 5%, 10% o 15% respectivament.
2.Si l'ingrés s'efectua després dels 12 mesos següents a la conclusió del termini voluntari, s'aplicarà el recàrrec del 20% i s'exigiran interessos de demora.
L' import dels recàrrecs d' extemporaneïtat esmentats es reduiran en el 25 % sempre que es realitzi l' ingrés total del deute i del recàrrec restant dins el període de pagament voluntari, o en el termini per al qual s' hagi concedit ajornament o fraccionament de pagament. Quan no s' hagi efectuat l' ingrés en els terminis previstos, s' exigirà l' import de la reducció practicada, sens altre requisit que la notificació a l' interessat.

Procediment de constrenyiment

Quan un deute no se satisfà en període de pagament voluntari, s'inicia el període executiu. Suposa un recàrrec del 20 per cent del deute no ingressat i la generació d'interessos de demora.

Un cop el tresorer dicta la provisió de constrenyiment (prevista a l'article 167 de la Llei general tributària) s'inicia el procediment. En cas que persisteixi la situació de morositat pot comportar l'embargament dels béns i drets del deutor.

Procediment d'embargament de béns

Si el contribuent, malgrat haver rebut totes les notificacions reglamentàries, no satisfà els deutes que li són exigits pot ser necessari embargar els seus béns en quantia suficient per cobrir el deute.

En aquest cas, caldrà seguir el procediment establert en el Reglament general de recaptació, als articles 70 i següents.

Aquest procediment és aplicable en la recaptació de tots els crèdits de dret públic. És rellevant l'ordre de prelació on es determina que el diner efectiu o dipositat en entitats de crèdit és el bé que s'embargarà en primer lloc.

Ordre a seguir en l'embargament

Segons l'article 169.1 de la LGT:
L'embarg s'efectuarà sobre els béns del deutor en quantia suficient per cobrir l'import del deute tributari, els interessos que s'hagin produït o es produeixin fins a la data de l'ingrés en el Tresor, els recàrrecs del període executiu i les despeses del procediment, amb respecte sempre al principi de proporcionalitat.

En l'embarg s'observarà l'ordre següent:

1.Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit
2.Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l'acte o a curt termini
3.Sous, salaris i pensions
4.Béns immobles
5.Interessos, rentes i fruits de tota espècie
6.Establiments mercantils o industrials
7.Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats
8.Béns mobles i semovents
9.Crèdits, drets i valors realitzables a llarg termini

Presentació de recursos administratius

Poden interposar-se recursos administratius (de reposició) contra els actes de gestió, inspecció i recaptació. El termini per interposar-los es d'1 mes a comptar des del dia següent al de la notificació.

Si el recurs es presenta contra la liquidació d'un tribut periòdic que es gestiona per padró, el termini serà d'1 mes a comptar des del dia següent al de la finalització de l'exposició pública del padró.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es