Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Recaptació -> Preguntes freqüents Recaptació

Preguntes frecuentes

Tornar Imprimir


¿He de pagar recàrrec si no m'ha arribat a casa el rebut en període voluntari?
Sí. Els rebuts de cobrament periòdic es notifiquen col¿lectivament per mitjà de la publicació d'edictes que així ho advertixen, no sent preceptiva la notificació individualitzada. No obstant això, a fi de facilitar el pagament l'Ajuntament envia els rebuts als contribuents per mitjà de correu ordinari. El fet de no rebre-ho en el seu domicili no li eximix del seu pagament en període voluntari, i transcorregut el dit període sense satisfer el deute, es liquidaran recàrrecs del període executiu segons el que disposa l'article 28 de la Llei General Tributària.
En el cas de no rebre-ho en el seu domicili, ho pot obtindre en l'oficina de recaptació (1 planta de l'Ajuntament) o sol¿licitar-ho per correu electrònic a la direcció recaudación@benifaio.s'o per mitjà de fax al numere 96 178 51 13 remetent-li la còpia pel mig triat per a sol¿licitar-la.

¿Quins interessos de demora em correspon abonar si em retarde en el pagament dels meus rebuts?Els imports deguts produiran interessos de demora des de l'endemà del venciment del període voluntari i fins a la data d'ingrés.No obstant, no s'exigiran interessos si el deute se satisfà sense haver sigut notificada la providència d'apremi o, encara havent-se notificat, ha sigut satisfeta dins dels terminis marcats per l'art. 62.5 de la Llei General tributaria'ls interessos es determinaran tenint en compte el tipus vigent al llarg del període, sent per als últims exercicis els següents:
Any 2004: 4,75%
Any 2005: 5,00%
Any 2006: 5,00%
Any 2007: 6,25%
Any 2008: 7,00%
Any 2009 7,00%
Del 01/01/2009 al 31/03/2009: 7,00% Del 01/04/2009 al 31/12/2009: 5,00%
Any 2010 5,00%

¿Si m'embarguen un compte corrent, puc disposar dels diners que tinc en ella o es bloqueja tot el compte?Únicament es bloqueja l'import corresponent al deute tributari reflectit en la diligència d'embargament, quedant la resta dels diners del compte a disposició del seu titular.Este bloqueig de l'import que figura en la diligència d'embargament es manté durant 20 dies naturals, que és el termini durant el qual es pot alçar l'embargament si hi haguera lloc a això per ser este improcedent. En eixe termini pot comparéixer en l'oficina de recaptació, comunicant el possible error a fi de, si procedix, realitzar el seu alçament.

¿Què puc fer si em van a embargar el sou, un vehicle o un immoble?
Per a evitar l'embargament de cuentas bancàries, sou, vehicles o immobles, ha de posar-se en contacte amb l'Oficina de recaptació per a efectuar el pagament dels dèbits requerits o, si és el cas, formalitzar un acord de fraccionament de pagament

PLA DE PAGAMENT PERSONALITZAT: Ara tu decidixes quant i quan vols pagares un sistema especial de pagament de rebuts que permet realitzar ingressos mensuals (o periòdics) a compte del deute estimat a través d'una orde de càrrec en compte en entitat autoritzada.El sol¿licitant podrà acollir-se a este sistema sol¿licitant-ho en l'Oficina de Recaptació.El càrrec en compte es realitzara durant els primers cinc dies de cada mes des de febrer fins a octubre.En qualsevol moment podrà sol¿licitar-se la devolució dels ingressos realitzats.

¿Quan he de pagar els meus tributs?
Amb caràcter general, i a títol indicatiu, els tributs que se solen posar al cobrament en cada període voluntari de pagament són els següents.
1.- En el primer període voluntari i coincidint amb els mesos d'Abril i maig:
- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
- taxa arreplega domiciliària de fem
- taxa entrada vehicles (Guals)
2.- En el segon període voluntari i coincidint amb els mesos de Setembre i octubre:
- Impost sobre Béns Immobles (urbana i rustica)
- Impost sobre Activitats Económiques.
No obstant, se li recomana que consulte el Calendari del Contribuent


¿Com i on puc pagar en període voluntari?
- En qualsevol sucursal de les Entitats Col¿laboradores
- En caixers automàtics
- Per Internet en la seua banca electrònica


¿Com i on puc pagar en període executiu?
- En qualsevol sucursal de les Entitats Col¿laboradores
- En Caixers automàtics
- Per Internet en la seua Banca Electrònica

¿Quines són les entitats col¿laboradores?- Les Entitats bancàries que han subscrit el conveni de col¿laboració en la gestió i recaptació amb este ajuntament són les següents :
- Banc Bilbao Biscaia
- Banc Popular Espanyol
- Banc Santander
- Banc València
- Bancaixa
- Caixa Rural ¿ Ruralcaixa
- Credit (cooperativa)
- La Caixa
- Caixa Madrid


¿Com obtindre un duplicat d'un rebut pagat?- Personant-se en l'oficina de recaptació
- Per correu electrònic a la direcció recaudación@benifaio.es (consultar documentació necessària en l'apartat ¿tramites¿).


¿Se m'ha passat el termini de pagament en període voluntari, he de pagar recàrrec? ¿Quina seria la seua quantia?
Transcorregut el termini de pagament en període voluntari, i no havent satisfet l'import dels rebuts, es liquidaran els recàrrecs del període executiu segons l'article de la Llei General Tributària, com seguix:
- Si se satisfà el deute abans de la notificació de la providència d'apremi, el recàrrec serà del 5%.
- El recàrrec serà del 10% si se satisfà el deute una vegada notificada la providència d'apremi, dins dels següents terminis
- 1. Si la notificació de la providència d'apremi es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 de tal mes o si este no fóra hàbil, fins a l'immediat hàbil següent
.2. Si la notificació de la providència d'apremi es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del mes següent o si este no fóra hàbil, fins a l'immediat hàbil següent
.- Una vegada transcorreguts estos terminis per al pagament, sense que s'haja satisfet el deute, el recàrrec passarà a ser del 20%. Este recàrrec serà compatible amb els interessos de demora.


¿Podria fraccionar el pagament dels meus deutes tributaris?El pagament dels deutes tributaris que es troben en període voluntari o executiu podrà fraccionar-se per mitjà de la presentació de sol¿licitud en l'Oficina de recaptació, sempre que el deute tinga un import de principal igual o superior a 60€. No podran ser objecte de fraccionament els deutes per sancions de tràfic amb reducció. Les fraccions de pagament seran mensuals i haurà d'aportar un número de compte on domiciliar-les.

¿Com domiciliar el pagament d'un tribut?La domiciliació dels seus rebuts la pot efectuar de qualsevol de les formes següents:
1.Per personació en l'Oficina de recaptació, aportant les dades bancàries
2.Per mitjà de correu postal, fax o correu electrònic a la direcció recaudación@benifaio.és enviant un escrit firmat sol¿licitant la domiciliació i adjuntant còpia dels rebuts que desitja domiciliar i del seu DNI, així com còpia de la titularitat de les dades bancàries.
3.Durant el període de cobrament voluntari, en qualsevol Entitat Col¿laboradora simultàniament amb el pagament del rebut.


¿Què pot domiciliar-se?Tots els tributs de cobrament periòdic
I.B.I. urbana
I.B.I. rustic
II.AA.EE
Impost Circulació vehícles
Tasa fem
Tasa vados
Mercat interior i exterior

¿Qui pot realitzar la domiciliació?
Qualsevol persona amb interés a fer-se càrrec dels rebuts, no sent necessari que siga el titular dels mateix

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es