Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Govern local -> Organització política -> Plenari municipal

Competències del Plenari de la Corporació

Tornar Imprimir

Són competències del Ple de la Corporació (article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del règim Local):

  1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
  2. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es referix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'este o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
  3. L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i la resta d'instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguen com a objecte l'alteració de qualssevol de tals instruments.
  4. L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
  5. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de gastos en matèria de la seua competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  6. L'aprovació de les formes de gestió dels servicis i dels expedients de municipalització.
  7. L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
  8. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i la resta d'Administracions públiques.
  9. L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
  10. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
  11. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
  12. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia de la qual acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedisca del 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost, excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment supere el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  14. Corresponen les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de servicis, de gestió de servicis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import supere el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua duració siga superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats supere el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i la quantia assenyalada.
  15. L'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor supere el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor supere el percentatge i la quantia indicats.
  16. L'aprovació dels projectes d'obres i servicis quan siga competent per a la seua contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.
  17. Votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança.
  18. Aquelles altres que hagen de correspondre al Ple per exigir la seua aprovació una majoria especial.
  19. Les altres que expressament li conferisquen les lleis.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es