Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Serveis socials -> Atenció necessitats bàsiques

Atenció necessitats bàsiques

Tornar Imprimir

Definició:

El Programa Atenció a les Necessitats Bàsiques té com a objectiu remediar situacions greument deteriorades, d'urgent necessitat o greus problemes específics que afecten l'autonomia personal, social i econòmica de les persones.

Aquest programa està dirigit a persones individuals o nuclis de convivència que no puguen cobrir per mitjans propis les seues necessitats bàsiques.

Prestacions:

· Ajudes d'Emergència: Ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions de necessitat i dirigides a la unitat de convivència.

· Renda Garantida de Ciutadania: es configura com el dret a una prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de serveis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de mode actiu la seua inserció sociolaboral i la finalitat de la qual és prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció sociolaboral de les persones que no tinguen recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar, atenent als principis d'igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

· Beques de Menjador

· Beques per a Escoles Infantils

· Prestacions econòmiques individualitzades per Acolliment Familiar, Simple o Permanent, en família extensa o afí.

· Ajudes per al Desenvolupament Personal: Comprenen totes aquelles mesures que possibiliten a les persones amb problemes motors o sensorials el manteniment en el seu entorn social, incrementant la seua autonomia personal. Podent ser:
   - Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques.
   - Ajudes tècniques per a l'adaptació funcional de la llar.
   - Adaptació de vehicle de motor.

Procediment:

Aquest servei es presta des del Departament de Serveis Socials, en el seu horari d'atenció i per mitjà de cita prèvia.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es